Algemene informatie om te voldoen aan Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij:

Eigenaar: DYROMO TRADE S.L

Commerciële naam: Property Care Costa Blanca

C.I.F .: B-54875042

Adres: C / Reyes Católicos 29, 4º A 03003 (Alicante)

Telefoon: 966 276 923

E-mail: info@propertycare-costablanca.com

E-mail contact LOPD: info@propertycare-costablanca.com

Dyromo Trade, S.L (met de handelsnaam Property Care Costa Blanca) is eigenaar van de domeinnaam en de internetpagina die toegankelijk is via het adres www.propertycare-costablanca.com

Registratiegegevens:

Geregistreerd in het handelsregister van Alicante. Onder vermelding van nummer 1/2015 / 15.251, Daily 308, Seat 1797, Entry 1, Page A-146161, Folio 76, Volume 3879.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Lees aandachtig deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid voordat u deze website gebruikt en bezoekt.

Door deze website te gebruiken of te bezoeken, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn opgesteld om een ​​goed gebruik van de website op internet te waarborgen.

Gebruiksvoorwaarden van de portal

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken en stemt er in het bijzonder mee in af te zien van (a) het gebruik van de inhoud op een manier voor doeleinden of effecten die in strijd zijn met de wet, goede zeden en goede gewoonten. algemeen aanvaard of in openbare orde; (b) reproduceren of kopiëren, distribueren, publieke toegang toestaan ​​via elke vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen van de Inhoud, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de corresponderende rechten of het wettelijk is toegestaan; (c) het “copyright” en andere identificerende gegevens verwijderen, ontwijken of manipuleren.

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de gegevens, programma’s of elektronische documenten en anderen die op deze website worden gevonden niet te vernietigen, aan te passen, uit te schakelen of op enige andere manier te beschadigen.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen programma’s, virussen, macro’s, applets, ActiveX-besturingselementen of een ander logisch apparaat of een reeks tekens in te voeren die enige wijziging in de computersystemen van de eigenaar van de website of van derden veroorzaken of waarschijnlijk zullen veroorzaken.

Het is verboden om enige vorm van reclame of commerciële informatie direct of heimelijk verzenden van bulk e-mails (“spamming”) zonder de juiste toestemming uit te voeren.

Voor elke link die wordt gemaakt met de inhoud is de voorafgaande goedkeuring vereist van Dyromo Trade, S.L. en moet door de geschikte visualisatie de identificatie van de oorsprong ervan toestaan. Het gebruik van deze informatie op andere internetsites vereist een uitdrukkelijke toestemming.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

Dyromo Trade, S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen in de informatie op zijn website, de configuratie en presentatie van deze en de toegangsvoorwaarden. Dyromo Trade, S.L. garandeert niet de afwezigheid van onderbrekingen of fouten in de toegang tot de webpagina, in de inhoud ervan, of dat het wordt bijgewerkt, hoewel het zich tot het uiterste zal inspannen om het in zijn geval te vermijden, te corrigeren of bij te werken.

Toegang tot het Web impliceert geen verplichting van Dyromo Trade, S.L. om de afwezigheid van virussen of een ander schadelijk programma of systeem te beheersen. Overeenstemmend met de gebruiker de beschikbaarheid van adequate hulpmiddelen voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma’s. Dyromo Trade, S.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de computerapparatuur van de Gebruikers of derden tijdens de levering van de Webservice.

Dyromo Trade, S.L. is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt of zou kunnen ontstaan, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie, de zaken die deze Website bevat en de programma’s die erin zijn opgenomen. Dyromo Trade, S.L. is niet verantwoordelijk voor de informatie die hierin is opgenomen of voor enige effecten die kunnen voortvloeien uit deze informatie.

Kortom, de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de diensten, inhoud, links (links) en hypertekst op deze website.

Rechten Intellectuele en industriële eigendom

De broncode, de grafische ontwerpen, de afbeeldingen, de software, de teksten, evenals de informatie en de inhoud die op deze website is opgenomen, worden beschermd door de Spaanse wetgeving inzake de rechten van intellectuele en industriële eigendom ten gunste van Dyromo Trade, SL en de reproductie en / of publicatie, geheel of gedeeltelijk, van de website, noch de computerverwerking, de verspreiding, de verspreiding ervan, noch de modificatie, transformatie of decompilatie ervan, en de rechten die wettelijk erkend zijn aan hun eigenaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dezelfde persoon. De gebruiker mag het materiaal dat op deze website staat uitsluitend en exclusief voor persoonlijk en privé-gebruik gebruiken, het is verboden het te gebruiken voor commerciële doeleinden of om illegale activiteiten te ontplooien. Alle rechten die zijn afgeleid van intellectuele eigendom worden uitdrukkelijk voorbehouden door Dyromo Trade, S.L. Dyromo Trade, S.L. verleent geen enkele vergunning of toestemming voor het gebruik van zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig ander eigendom of recht dat verband houdt met de website. Toegang tot de site verleent geen intellectuele eigendomsrechten aan gebruikers. Op grond van het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de intellectuele eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld, van alle of een deel van de artikelen uitdrukkelijk verboden. inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van Dyromo Trade, SL De gebruiker gaat ermee akkoord om de rechten van intellectuele en industriële eigendom die eigendom zijn van het bedrijf te respecteren. Dyromo Trade, S.L. zal waken over de naleving van de bovenstaande voorwaarden, evenals het juiste gebruik van de inhoud gepresenteerd op haar website, het uitoefenen van alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die overeenkomen in geval van inbreuk of schending van deze rechten door de gebruiker.